03 August 2011

Vocația unui popor (Animafilm, 1979)


Perioada pe care o străbate în prezent România socialistă este apreciată, pe bună dreptate, ca fiind cea mai rodnică din întreaga sa istorie. Primii trei ani ai actualului cincinal, definit ca cincinal al revoluției științifice și tehnice, au reliefat rezultatele remarcabile obținute de cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, reprezentate prin punerea în fabricație a peste 6 300 de tipuri de mașini, utilaje, instalații și aparate noi și reproiectate, prin aplicarea în producție a peste 5 900 de tehnologii noi și modernizate și asimilarea în producție a peste 3 300 de noi materiale și bunuri de consum. Totodată efectul economic al aplicării în practică a rezultatelor activității de creație din cadrul primei ediții a Festivalului național "Cîntarea României" se ridică la circa 15 miliarde de lei. Toate acestea dovedesc vocația poporului nostru pentru știință și tehnică, capacitatea sa creatoare, puse strălucit în evidență datorită politicii înțelepte a partidului și statului nostru.
Calitațile native în domeniul științei și tehnicii ale poporului nostru sînt însă atestate și de istorie.

----------------------------------------------------------------------------------
I Argumente de ordin istoric
----------------------------------------------------------------------------------

1. Calendarul dacic de la Sarmizegetusa


Vestigiile arheologice reprezentînd obiecte de cult, meșteșuguri, artă militară confirmă teoria după care strămoșii noștri aveau și o solidă cultură, avansate cunostințe privind științele și tehnica. Că dacii aveau însemnate cunoștinte despre astronomie ne-o dovedesc afirmațiile istoricului Jordanes, care în "Geticele", scria despre opera culturală a lui Deceneu - marele preot al dacilor: "Demonstrîndu-le teoria celor douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mersul planetelor și toate secretele astronomice...". Unii cercetători afirmă că dispunerea coloanelor templului de la Sarmizegetusa - în imagine - ar reprezenta un calendar semestrial dacic, cuprinzînd un ciclu de treizeci și patru de ani, nu mai puțin precis decît calendarul iulian, introdus de Caesar în anul 45 î.e.n.
----------------------------------------------------------------------------------

2. Roata hidraulică de la Muzeul tehnicii populare din Sibiu


Un alt exemplu al ingeniozitații, al înclinației native a poporului nostru către tehnică, al creativității și inventivității sale intrinseci: moara cu "ciutură" raspîndită cu sute de ani în urmă în România, în întregul spațiu subcarpatic din sudul Carpaților. Ea anticipa modelul industrial (turbina de tip Pelton), larg folosită în prezent în construcția hidrocentralelor. În imagine - moara cu ciutură și "butoni", aflată la Muzeul tehnicii populare din Sibiu, unde a fost transferată din județul Mehedinți; trunchiul de copac găurit, prevăzut la un capăt cu un dop, orientează jetul de apă tangențial înspre paletele "turbinei", întocmai cum se procedează astăzi cu ajutajele moderne.
----------------------------------------------------------------------------------

3. Schemele de rachetă ale lui Conrad Haas


Alături de oamenii de știință români, lucrînd într-o deplină înțelegere și colaborare, s-au afirmat personalități proeminente din rîndul naționalităților conlocuitoare. Astfel, Conrad Haas (1529 - 1579), inventator și mecanician sas din Transilvania, a fost unul dintre primii teoreticieni și experimentatori din lume în domeniul balisticii rachetelor, descriind conform schițelor din imagine, racheta în mai multe trepte, direcționată prin aripioare delta. Amintim, de asemenea, pe fizicianul german Hermann Oberth, originar din România, născut în 1894 la Sibiu, unul din întemeietorii astronauticii.
----------------------------------------------------------------------------------

4. Matematicianul János Bolyai


Matematicianul maghiar din Transilvania János Bolyai (1802 - 1860), născut la Cluj, este, alături de Lobacevski și Riemann, unul din creatorii geometriei neeuclidiene, înlocuind al cincilea postulat al lui Euclid prin enunțul "printr-un punct exterior unei drepte se pot duce două paralele". În semn de prețuire a operei sale, Universitatea din Cluj-Napoca îi poartă numele, alături de cel al savantului român Victor Babeș.
----------------------------------------------------------------------------------

5. Macheta primului avion cu reacție al lui Henri Coandă


Ne mîndrim pe bună dreptate că primul care a conceput și construit, în 1910, un avion cu reacție (a cărui machetă este prezentată în imagine) a fost român. Este vorba de inginerul și omul de știință Henri Coandă (1886 - 1972), membru al Academiei R.S. România, cel care a descoperit efectul de deviere a unui jet fluid care pătrunde în alt fluid, denumit efectul Coandă, cu aplicații în numeroase domenii ale tehnicii. Tot lui i se datorează, de asemenea, noțiunea de turbopropulsor. Realizările sale se alătura acelora ale lui Traian Vuia și Aurel Vlaicu, toți trei înscriindu-se, ca remarcabili pionieri, în istoria aviației mondiale.
----------------------------------------------------------------------------------

6. Medicul și fiziologul Nicolae Paulescu


Școala românească de medicină are tradiții remarcabile; mulți dintre reprezentanții săi au adus o contribuție inestimabilă patrimoniului internațional de valori. Printre numele românești care s-au impus în știința mondială este și cel al medicului și fiziologului român Nicolae Paulescu (1869 - 1931). În august 1921, savantul român a publicat în "Archives internationales de psychologie" rezultatele cercetărilor sale privind izolarea unui hormon pancreatic cu efect hiperglicemiant, pe care l-a denumit pancreatină, fiind astfel unul dintre precursorii descoperirii insulinei, folosită astăzi în mod curent în tratamentul diabetului zaharat. Unui savant român îi revine, așadar, meritul punerii în evidență a acestui hormon de importanță deosebită în cunoașterea proceselor fiziologice ale organismului.
----------------------------------------------------------------------------------

7. Constantin Parhon


Un alt promotor de seamă al medicinii românești - dar în același timp și un om politic, cu vederi democratice, progresiste - a fost eminentul om de știință - endocrinolog, psihiatru, gerontolog, profesor universitar la Iași și București - Constantin Parhon (1874 - 1969). El este fondatorul școlilor românești de endocrinologie și gerontologie, efectuînd studii și elaborînd lucrări privind: rolul glandelor endocrine, corelația interglandulară, intervenția glandelor endocrine în patologia diverselor aparate și organe, morfopatologia, fiziopatologia și terapia bătrîneții, îmbătranirea experimentală etc. Proeminentă figură a lumii științifice mondiale, Constantin Parhon a dus peste hotarele țării faima științei medicale românești, dovedind potențialul creator al oamenilor de știință români.

----------------------------------------------------------------------------------
II Structurile moderne tip învățămînt-cercetare-producție; nucleele elaborării teoretice și practice a valoroaselor creații științifice și tehnice românești
----------------------------------------------------------------------------------

În concepția partidului nostru, activitățile de cercetare, de învățămînt și de producție trebuie strîns împletite, canalizîndu-se eforturile spre rezolvarea problemelor fundamentale ridicate de dezvoltarea economico-socială a patriei. Un puternic rol în acest sens îl au institutele centrale create în urma experienței și rezultatelor deosebit de valoroase acumulate la Institutul Central de Chimie. Prezentăm în continuare două din aceste puternice nuclee de elaborare teoretică și practică a valoroaselor creații științifice și tehnice românești.
----------------------------------------------------------------------------------

8. Institutul Central de Chimie (ICECHIM)


Institutul Central de Chimie, condus de proeminentul om de știință, academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, reunește cele 27 de unități ale întregului potențial de cercetare și proiectare din domeniul chimiei, constituind modelul integrării cercetării, proiectării și producției pentru toate celelalte domenii. Rezultatele rodnice ale activității acestui institut, de două ori Erou al Muncii Socialiste și de 10 ori fruntaș în întrecerea socialistă, se concretizează în progresul rapid al industriei chimice în țara noastră, cercetarea științifică și proiectarea aducîndu-și o contribuție de mare însemnătate. Semnificativ în acest sens este faptul că peste 85 la sută din noile capacități de producție și din cele dezvoltate în ultima perioadă sînt realizate în domeniul chimiei pe bază de cercetări și tehnologii proprii.
Așa cum spunea tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la Congresul național de chimie din anul 1978, "problemele tot mai complexe pe care le are de rezolvat știința în domeniul chimiei cer să fie intensificată cercetarea interdisciplinară, să fie întărite și mai mult colaborarea și conlucrarea cu învățămîntul și cu unitățile de cercetare din domeniul fizicii, biologiei și altor discipline în vederea realizării unor produse și tehnologii de tehnicitate și complexitate tot mai mare, cerute de dezvoltarea generală a economiei naționale."
----------------------------------------------------------------------------------

9. Laborator al Institutului Central de Fizică (ICEFIZ)


Cercetarea științifică și ingineria tehnologică din domeniul fizicii și al energiei nucleare au în față, în etapa actuală și în perspectivă, obiective importante privind energetica nucleară, aplicațiile fizicii în economie, dezvoltarea științelor fizice și a domeniilor interdisciplinare. Pentru realizarea centralelor nuclearo-electrice, specialiștii au sarcina de a elabora conceptul de sistem al centralei, de a asigra realizarea tehnică a reactorilor nucleari energetici, producerea combustibililor și materialelor nucleare.
Unitățile de cercetare, proiectare, învățămînt din domeniul fizicii și energiei nucleare din întreaga țară sînt reunite, împreună cu unități de producție specifice, în cadrul Institutului Central de Fizică (ICEFIZ). O parte dintre acestea, cele situate pe patforma Măgurele, constituie Centrul Național de Fizică - București, conceput și realizat din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ca un complex integrat de cercetare-învățămînt și producție.
Plecîndu-se de la rezultatele cercetărilor fundamentale, la Centrul Național de Fizică se dezvoltă metode fizice și tehnici nucleare, tehnologii pentru noi materiale cu proprietăți fizice superioare, noi tipuri de aparate și instalații cu radiații nucleare pentru aplicații, împreună cu dezvoltarea fizicii nucleului atomic, a solidului și plasmei, a Pămîntului și spațiului cosmic.

----------------------------------------------------------------------------------
III Realizări de prestigiu internațional ale științei și tehnicii românești
----------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea românească și-a pus puternic amprenta în realizările de seamă ale economiei noastre multilateral dezvoltate. Iată, în continuare, cîteva realizări din diverse domenii atestînd valoarea competitivă pe plan internațional a științei și tehnicii românești.
----------------------------------------------------------------------------------

10. Tehnologia de fabricație a cauciucului poliizoprenic


Realizările cercetării științifice românești în domeniul chimiei dețin prioritate pe plan mondial, fiind deosebit de apreciate. Tehnologia de obținere a cauciucului poliizoprenic, elaborată pe baza unui procedeu original românesc - invenție a unui colectiv de specialiști al Institutului Central de Chimie, condus de academician doctor inginer Elena Ceaușescu - s-a bucurat de interes deosebit în cadrul multor reuniuni și expoziții cu caracter internațional.
Noul produs se realizează la Combinatul petrochimic Brazi, pe o instalație cu o capacitate anuală de producție de 30 000 de tone. Acest tip nou de cauciuc românesc are calități ce îl apropie de cel natural, în unele privințe - cum ar fi rezistență la rupere - fiindu-i chiar superior, ceea ce permite utilizarea lui în condiții de eficiență sporită la fabricarea anvelopelor și a diverselor articole tehnice.
----------------------------------------------------------------------------------

11. Instalație pentru regenerarea uleiurilor minerale uzate


Ca recunoaștere a inteligenței științifice și tehnice încorporate în instalația pentru regenerarea uleiurilor minerale uzate, produsă de Întreprinderea de utilaj chimic din Borzești, stau mărturie două medalii de aur: una la Salonul internațional al invențiilor de la Bruxelles ("Eureka"), iar cealaltă la Nancy ("Eurofoire"), precum și peste 20 de brevete de invenție, obținute în țări cu amplă tradiție industrială ca Anglia, Elveția, R.F. Germania, Japonia etc.
Instalația, asigură regenerarea a 600 de litri de ulei uzat, în opt ore de lucru.
----------------------------------------------------------------------------------

12. Macheta Complexului de îngrășăminte fosfatice din Homs (Siria)


Prestigiul internațional de care se bucură știința și tehnica românească este atestat de preferința multor țări de a încredința specialiștilor români construirea unor importante obiective industriale. La Homs, în Siria, România construiește unul din cele mai mari complexe de îngrășăminte fosfatice din lume, a cărui machetă o vedeți în imagine, care în faza finală va produce anual 450 000 t de superfosfat granule, 40 000 t de acid sulfuric 100% precum și 3 000 t de florură de aluminiu.
La acest exemplu se mai pot adăuga rafinăriile construite în Siria (6 000 000 tone țiței/an), în Iordania (2 000 000 tone țiței/an), în Pakistan (1 500 000 tone țiței/an) s.a.
----------------------------------------------------------------------------------

13. Magnetometru spațial SG-R


La 25 octombrie 1978 a fost lansat în U.R.S.S. satelitul INTERCOSMOS 18, care purta la bord și magnetometrul spațial SG-R, rezultat al colaborării între ICEFIZ-IFIN București și IZMIRAN Moscova. Aparatul, constituit din două părți - blocul electronic, de concepție românească, și blocul de detecție, de concepție sovietică - a funcționat în condiții ireproșabile în mod continuu timp de șase luni de zile, pe toată durata de viață a satelitului.
Al doilea magnetometru spațial SG-R (prezentat în imagine) este o noua variantă, perfecționată, rezoluția măsurătorilor fiind mărită de la 10 nT la 1 nT (nano Tesla = subdiviziune de măsură pentru magnetism). Iată, deci, cum cercetarea științifică românească, abordează cu succes și un domeniu fascinant, de largă perspectivă, acela al cercetării extraatmosferice.
----------------------------------------------------------------------------------

14. Strungul carusel de 16 m


La sfîrșitul anului 1978, în prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a intrat în probe de control primul strung carusel de 16 m construit în România. Această realizare de prestigiu a Întreprinderii de mașini-unelte și agregate - București, proiectată și construită în colaborare cu Institutul politehnic din București și Institutul de proiectări pentru automatizari, situează România printre primele țări din lume care execută strunguri carusel de această dimensiune.
Giganticul strung poate prelucra piese pînă la 400 t într-un regim automatizat de comandă numerică, fiind deservit de numai un strungar și două ajutoare. El reprezintă, datorită complexității și soluțiilor constructive ce utilizează cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, un simbol al virtuților științifice și tehnice ale poporului nostru.
----------------------------------------------------------------------------------

15. Vagonul românesc de 270 t


Unul din cele mai mari vagoane exploatate în prezent pe magistralele feroviare europene este vagonul românesc de 270 t, care atestă din plin performanțele de proiectare și producție pe care, într-un timp relativ scurt, le-au dobîndit știința și tehnica românească în acest domeniu. Vagonul este echipat cu patru boghiuri de cîte cinci osii fiecare, putînd transporta piese cu lungimi de pînă la 9 m. Interesant este faptul că, pentru a ușura exploatarea, acest vagon, se poate "descompune" în două semivagoane manevrabile independent.
----------------------------------------------------------------------------------

16. Instalație de foraj terestu


Statisticile arată că România a ajuns în ultimii ani pe locul doi în lume, după S.U.A. în ceea ce privește volumul utilajului petrolier exportat și pe locul trei în lume, dupa S.U.A. și U.R.S.S., în producția de utilaj petrolier. În ceea ce privește calitatea celor peste 30 de tipuri de instalații și utilaje de foraj fabricate la noi în țară, sînt semnificative manevrabilitatea ușoară în cele mai accidentate terenuri, marea fiabilitate și capacitatea de foraj (de la 1 000 la 10 000 m adîncime), fapt ce a dus la o largă apreciere pe plan internațional a instalațiilor noastre, onorate la ultimele tîrguri internaționale cu patru medalii de aur.
Dintre tipurile cele mai recente se numără instalațiile F-125-2DH, F-200-2DH3 și F-320-3DH. Instalația diesel-electrică de curent continuu în sistem Ward-Leonard, tip F-500-DEWL pentru adîncimi de 10 000 m, este una din cele mai puternice din lume, fiind echipată cu pompe de noroi cu putere de antrenare de 1 600 C.P.
----------------------------------------------------------------------------------

17. Instalația de foraj marin "Gloria"


Una din instalațiile cele mai complexe fabricate în România, rod al colaborării cercetării și proiectării românești din multiple domenii, o constituie platforma de foraj marin "Gloria". Ținînd cont că, pe plan mondial, în perspectiva rezolvării penuriei de petrol, se preconizează ca la sfîrșitul acestui secol aproape jumătate din producția mondială de petrol să fie obținută din zonele marine. România, țară cu îndelungată tradiție în extragerea și prelucrarea țițeiului, s-a înscris între primele state producătoare de asemenea instalații.
Platforma, cîntărind peste 10 000 tone și avînd o înălțime de 56 m, echivalează cu înălțimea unui bloc de 20 de etaje, efectuează prospecțiuni pe platforma maritimă a Mării Negre.
----------------------------------------------------------------------------------

18. Autobasculanta de 50 t


Gigantismul unor instalații și aparate nu implică numai o multiplicare a dimensiunilor, ci, cu precădere, rezolvarea unor probleme adeseori noi, prin soluții originale care solicită intens creativitatea proiectanților. Un exemplu în acest sens îl reprezintă seria de autobasculante românești de 50 și 100 de tone, proiectate de Institutul de cercetări si proiectări pentru camioane, automobile și tractoare ICPAT. Autobasculanta de 50 t DAC 90-61 C (în imagine), realizată într-o conceptie originală, este dotată cu un motor diesel de 610 C.P. Avînd patru trepte de viteză înainte și patru trepte de viteză înapoi, poate fi descarcată în mai puțin de 11 secunde; viteza maximă de transport este de 46 km/oră.
----------------------------------------------------------------------------------

19. Locomotiva diesel-electrică de 4 000 CP


Țara noastră, cu deosebire în ultima perioadă, a devenit un producător de prestigiu mondial pe linia fabricării locomotivelor, diversificîndu-și continuu producția și ridicînd spectaculos calitatea produselor.
De o deosebită complexitate tehnică, locomotiva diesel-electrică de 4 000 CP (în imagine), realizată la întreprinderea craioveană "Electroputere", este la ora actuală cea mai puternică locomotivă românească de acest gen. Ea poate dezvolta viteze de 140 km/oră în cazul trenurilor grele de călători și de 120 km/oră cînd remorchează vagoane de marfă, dispunînd de un sistem propriu de încălzire, precum și de stații radio de legatură cu centrele de control și siguranță ale traficului pe cale ferată.
----------------------------------------------------------------------------------

20. Instalație de prelucrat prin electroeroziune


Cele mai moderne tehnologii au devenit familiare industriei românești de construcții de mașini. Abordînd un domeniu de vîrf al prelucrării metalelor dure și extradure, Institutul de cercetări și proiectări tehnologice precum industria construcțiilor de mașini din București a conceput și realizat "Mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform și cu comandă numerică CNC" (în imagine), distinsă cu Premiul I la prima ediție a Festivalului național "Cîntarea României". Mașina confecționează, în producție de unicate sau serii mici, ștanțe și piese cu configurație complicată, pe bază de comandă-program, reducînd timpul de prelucrare cu 20 pînă la 80 la sută, realizînd o sporire considerabilă a productivității și a calităților produselor și economisind mai multe milioane de lei-valută.
----------------------------------------------------------------------------------

21. Minicalculatorul "Independent 100"


În ultimul deceniu, la noi în țară s-a dezvoltat spectaculos unul din domeniile ce atestă capacitatea economiei noastre de a aborda un domeniu dificil, care necesită uriașe eforturi de inteligență și investiții - tehnică de calcul. Astăzi producem calculatoare de concepție originală, printre care minicalculatorul "Independent 100", creat în cinstea aniversării a 100 de ani de la cucerirea independenței de stat a României - calculator universal, în a cărui structură intră, într-o imensă majoritate componente românești. El poate îndeplini multiple sarcini în proiectare, în gestiune sau teleprelucrare, precum și pentru introducerea și prelucrarea primară a datelor.
----------------------------------------------------------------------------------

22. Sistemul ECAROM 800


Echipamentul ECAROM, realizat la Institutul de proiectări pentru automatizări, este un sistem pentru culegerea de date, supravegherea și comanda proceselor de producție. El prelucrează datele și ia decizii, iar prin intermediul "perifericelor de proces" preia și transmite semnalele analogice și numerice ale procesului industrial. Din punct de vedere tehnologic face parte din generația 3,5 de calculatoare, avînd în componența sa circuite integrate pe scară largă, microprocesor, memorii de tip RAM si REPROM etc.
Datorită concepției structurale și performanțelor sale, sistemul ECAROM se situează printre cele mai moderne echipamente de acest fel din lume, atestînd înaltul nivel atins de știința și tehnica românească.
----------------------------------------------------------------------------------

23. Valorificarea energiei solare


Problema energiei a ajuns, actualmente, într-o fază acută, reclamînd o abordare urgentă atît prin prisma economisirii, a folosirii judicioase a potențialului energetic, cît și din punctul de vedere al găsirii unor noi resurse; dintre acestea, valorificarea energiei solare nu e deloc de neglijat. Astfel, în România, potențialul energetic solar amenajabil este apreciat la 10 milioane tone combustibil convențional pe an, și, ca urmare, potrivit indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cercetarea românească și-a înscris acest obiectiv printre sarcinile sale prioritare. Realizări pe această linie sînt înregistrate la INCERC, unde încă din anul 1971 au fost proiectate și realizate primele panouri solare pentru încălzirea clădirilor și prepararea apei calde de consum. Au fost realizate deja mici stații pilot de preparare a apei calde de consum la șantierul naval Mangalia, iar în 1978 a fost pusă în funcțiune prima stație de preparare a apei calde pentru trei moteluri (Alfa, Beta și Gamma) de la Saturn; aceasta este cea mai mare stație de acest gen din Europa.
----------------------------------------------------------------------------------

24. Școala românească de matematică


Școala românească de matematică are inaintași de primă mărime, printre care Spiru Haret, Traian Lalescu, Dan Barbilian și Grigore Moisil. Activitatea unor mari matematicieni ai zilelor noastre, printre care Caius Iacob, Solomon Marcus, Gheorghe Mihoc, Octavian Onicescu sau Nicolae Teodorescu, este larg recunoscută pe plan internațional - expresie, în fapt, a recunoașterii înaltei ținute a școlii românești de matematică.
În imagine - una din orele de curs internațional postuniversitar UNESCO, la Universitatea din București, susținută de acad. Nicolae Teodorescu cu participarea unor specialiști din Iordania, Egipt, Sri Lanka, Ghana, Pakistan, Columbia.
----------------------------------------------------------------------------------

25. Hibrizi de porumb "Lovrin"


Stațiunea de cercetări agricole Lovrin și-a cîștigat un binemeritat prestigiu, devenind un important centru de ameliorare a plantelor agricole. Printre realizările remarcabile obținute aici se numără seria de hibrizi simpli de porumb H. S. Lovrin. Astfel, H. S. Lovrin 400, introdus in producție în anul 1971, se cultivă pe cca. 1 000 000 ha, realizîndu-se - în condiții experimentare - producții de pînă la 12 000 kg boabe la hectar în condiții neirigate și pînă la 14 000 kg boabe la hectar în cultură irigată.
Hibridul H. S. Lovrin 415, omologat în 1971, realizează o producție, în condiții de irigare, de 15 000 kg boabe la hectar, fiind foarte rezistent la ciuperca Helmithosporium turcicum și adaptat la condițiile de recoltare mecanizată. Printre ultimele realizări se numară H. S. Lovrin 360, omologat în anul 1978, mai timpuriu decît H. S. Lovrin 400 și avînd o serie de avantaje privind productivitatea și rezistența.
----------------------------------------------------------------------------------

26. Soiuri noi de floarea-soarelui


Ample cercetări pentru ameliorarea soiurilor existente, pentru crearea unora noi, de înaltă productivitate, adaptate condițiilor climaterice și pedologice din țara noastră, precum și condițiilor de recoltare mecanizată, au fost realizate la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice - Fundulea.
Printre aceste realizări, obținute într-o instalație de înaltă tehnologicitate - fitotronul - se numără și hibridul de floarea-soarelui SO-REM-80, creat pe bază de androsterilitate citoplasmatică, a cărui capacitate de producție este de 3 900-4 200 kg/ha; hibridul este rezistent la mană și lupoaie. La acesta se adaugă SOREM-82 - hibrid rezistent la mană, cu o producție de 4 000-4 400 kg/ha și ROMSUN 59, rezistent la sclerotine și lupoaie, cu o capacitate de producție de 3 800-4 100 kg/ha și un conținut de ulei în sămînță de 51.5%.
----------------------------------------------------------------------------------

27. Hibridul "Augusta"


Rezultate deosebite se înregistrează și în viticultură, domeniu cu îndelungată tradiție în țara noastră. După aproape 10 ani de cercetări intense, un colectiv de cadre didactice de la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" a obținut de la ferma didactică experimentală Băneasa hibridul "Augusta".
Realizat prin încrucisarea soiurilor Halia și Regina viilor, hibridul "Augusta" are struguri de masă albi, boabe mari, alungite cu 1-2 semințe în bob. Acest soi se coace precoce, în a treia decadă a lunii august, producția atingînd 12-13 000 kg/ha; conținutul de zahăr este de 130-150 g/l. De remarcat că, la copili, se poate obține o a doua recoltă în luna octombrie.
----------------------------------------------------------------------------------

28. Păsări hibrizi ROBRO


În contextul satisfacerii necesităților populației pe linia ridicării continue a nivelului de trai, cercetarea românească în avicultură a realizat progrese remarcabile. Astfel au fost creați numeroși hibrizi, dintre care evidențiem tipul ALBO-67 și ALBO-70 pe baza rasei Leghorn, producător a 250-300 de ouă pe an - cu un consum specific de 140-152 g. Tot un hibrid creat pentru marea productivitate de ouă este ROSO-70, rezultat prin încrucișarea a trei linii de Rhode Island cu o producție anuală de 240-290 ouă.
Pentru carne, în țara noastră se exploatează doi hibrizi - creație a cercetării românești - ROBRO 69 si ROBRO 70, rezultați prin încrucișarea a două linii ale rasei Cornish și două linii ale rasei Plymouth Rock alb. Puii de carne (prezentați în imagine) realizează la vîrsta de nouă săptămîni o greutate medie de 1500-1800 g.
----------------------------------------------------------------------------------

29. Vaccinul poliomielitic oral


Succesele cercetării medicale românești se bucură azi de faimă mondială. Printre acestea - vaccinul poliomielitic oral, asimilat în producția Institutului "Cantacuzino" din anul 1962. Trecerea la prepararea acestui vaccin s-a făcut într-un timp record, datorită experienței acumulate în perioada 1957-1961 în cercetarea biologiei poliovirusurilor și producția de vaccin poliomielitic de tip Salk. Vaccinarea în masă a întregii populații susceptibile, în campanii anuale desfășurate pe întregul teritoriul țării într-un interval scurt de timp, a dus la dispariția poliomielitei ca problemă de sănătate publică în țara noastră. Preocupările permanente de cercetare vizînd îmbunătățirea tehnologiei de preparare și control, a compoziției vaccinului finit și a schemelor de administrare, au permis menținerea constantă a vaccinului poliomielitic românesc la un nivel calitativ corespunzător cerințelor pe plan mondial, fapt care a dus la omologarea de către O.M.S. a Institutului "Cantacuzino" ca producător de VPO. În imagine - un aspect din laboratorul în care se produce acest vaccin.
----------------------------------------------------------------------------------

30. Gerovital


O contribuție deosebită în profilaxia și terapia îmbătrînirii a fost adusă prin introducerea produsului Gerovital, medicament cu reputație mondială, inițiat de prof. dr. Ana Aslan. El produce o ameliorare a tonusului psihic, scade oboseala, înlătură sau atenuează tulburările de comportament.
----------------------------------------------------------------------------------

31. Laboratorul de parazitologie al Institutului "Cantacuzino"


Una dintre principalele realizări în domeniul sănătății publice este cea reprezentată de eradicarea malariei în țara noastră, rezultat al activității de cercetare științifică coroborată cu activitatea practică din teren. Începînd cu anii 1948-1949, Ministerul Sănătății, cu sprijin tehnic al Institutului "Cantacuzino" și în strînsă colaborare cu cadrele sanitare din teritoriile impaludate, a inițiat un program de luptă antimalarică, constînd pe de o parte în utilizarea pe scară largă a insecticidelor remanente, iar pe altă parte în intensificarea și îmbunătățirea permanentă a metodelor de depistare, tratament și chimio-profilaxie - acțiuni care au dus la eradicarea acestei boli de pe teritoriul țării, din anul 1962 ne mai înregistrîndu-se cazuri de malarie de transmisiune pe teritoriul țării. Experiența românească a fost preluată de țările în care boala este încă endemică.
În imagine - cercetători din laboratorul de parazitologie al Institutului "Cantacuzino" examinînd frotiuri cu sînge pentru diagnosticul hematologic al malariei.

----------------------------------------------------------------------------------
IV Crearea cadrului pentru stimularea creației științifice și tehnice de masă
----------------------------------------------------------------------------------

32. Cercul de electronică al Casei pionierilor și șoimilor patriei din Ploiești


Viitorul creației științifice și tehnice românești se prefigurează în activitatea copiilor, șoimilor patriei, pionierilor și uteciștilor, elevilor, care au asigurate, prin grija partidului și statului nostru, condiții excelente de muncă și creație. Pasiunea pentru știință și tehnică se formează de la o varstă fragedă. Este meritul partidului nostru de a fi înțeles importanța educării copiilor în spiritul cultului față de muncă, stimularea prin mijloace specifice a calităților native de creație tehnică. În țara noastră își desfașoară în prezent activitatea peste 78 000 de cercuri tehnico-aplicative ale pionierilor în care sînt cuprinși 71% din cei 2,4 milioane de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor. Rezultatele dovedesc nu numai pasiune, dar și competență și pricepere, multe dintre realizări avînd caracter de invenție. Spre exemplu - dispozitivul de acupunctură realizat de cercul de creație tehnică al Casei pionierilor și șoimilor patriei din Ploiești, din activitatea căruia vă prezentăm o imagine.
----------------------------------------------------------------------------------

33. Cerc de creație științifică și tehnică la Grupul școlar I.R.M.A. București


Învățămîntul liceal și profesional, în cadrul procesului mai amplu de transformare revoluționară a întregului învățămînt românesc, a cunoscut profunde mutații în sensul legării sale mai stranse de necesitățile economiei noastre naționale, pentru formarea unor cadre bine pregătite, atît teoretic cît și practic. Completînd armonios activitatea școlară, organizațiile U.T.C. din școli, cu ajutorul cadrelor didactice, patronează activitatea a 9 744 de cercuri tehnico-aplicative care cuprind aproape 240 000 de elevi. Temele abordate sînt, în mare majoritate, în strînsă legătură cu producția.
În imagine, un moment din activitatea cercului de creație ce activează la Grupul școlar al Întreprinderii de reparat material aeronautic - București.
----------------------------------------------------------------------------------

34. Sistemul "Educib"


La Institutul politehnic din București, Facultatea de energetică, în colaborare cu Institutul de proiectări pentru automatizări și Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul, a fost conceput și realizat, pe baza brevetului românesc EDUCIB, un sistem pentru structurarea procesului de învățămînt, care valorifică posibilitățile oferite de echipamentele moderne de tehnică de calcul și automatizare.
În imagine este prezentat pupitrul central de comandă prin care se supraveghează, prin intermediul televiziunii în circuit închis, experimentele efectuate cu studenți în laboaratoarele special amenajate sau în centrala termoelectrică didactică, simulîndu-se cu ajutorul calculatorului anumite procese și verificîndu-se pe bază de test pregătirea studenților.
Funcționarea sistemului este asigurată de un calculator de proces Felix C 32/64 P, care, prin reprogramare, poate să se adapteze continuu la cele mai noi cunostințe din domeniul respectiv.
----------------------------------------------------------------------------------

35. Casa de știință și tehnică - Brașov


Una din instituțiile moderne, specializate în educația științifică și tehnică, este Casa de știință și tehnică din Brașov, patronată de Uniunea Tineretului Comunist. Construită în 1976 prin munca patriotică a tineretului din municipiul Brașov, Casa de știință și tehnică găzduiește, în cadrul mișcarii uteciste "Știință-tehnică-producție", activitatea a o serie de cercuri de creație cum ar fi cele de electronică, aero- și navomodele, deltaplanism, karting precum și cursuri de inițiere în informatică, programare, artă și tehnică foto-cinematografică, limbi straine. Instituția organizează cursuri de specializare (electronică și automatizări), precum și cursuri de automatizare pentru pregătirea forței de munca necesară nevoilor acestui județ. La ansamblul activității Casei de știință și tehnică participă aproape 200 000 tineri pe an. Pentru cultivarea și stimularea pasiunii pentru știință și tehnică a oamenilor muncii de cele mai diverse categorii, în casele de cultură și căminele culturale, funcționează în prezent mii de cercuri cu caracter științific, tehnic și tehnic-aplicativ.
----------------------------------------------------------------------------------

36. Aspect de la deschiderea Expoziției naționale de creație științifică și tehnică. București, 1978


Înțelegînd deplin rolul științei și tehnicii în dezvoltarea societății, Partidul Comunist Român a pus și pune constant în centrul preocupărilor sale problemele prioritare și de perspectivă ale cercetării științifice, atrăgînd la activitatea de creație științifică și tehnică, alături de specialiști, masele de oameni ai muncii. Acțiunea pentru stimularea participării maselor la creația științifică și tehnică, desfășurată în cadrul Festivalului național "Cîntarea României", demonstrează grăitor forța creatoare a poporului, căruia orînduirea socialistă i-a creat condiții optime de dezvoltare plenară și multilaterală a personalității umane. Roadele primei ediții, la care au participat 1 000 000 de oameni ai muncii, dintre care 650 000 muncitori, sînt concludente: peste 40 000 produse noi și modernizate, peste 9 000 tehnologii și procedee tehnologice noi și îmbunătățite, peste 12 000 sisteme noi de conducere și organizare.
Rezultatele celei de-a II-a ediții, la care participă - comparativ cu prima - un număr mai mare de oameni ai muncii, vor fi, desigur, și mai bogate, dovedind, odată în plus, înalta vocație a poporului român.

**********************************************************

La Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român si a Consiliului Suprem al Dezvoltarii Economice și Sociale a României din 4-5 iulie 1979, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului sublinia: "Următoarele două decenii se vor caracteriza printr-un puternic avînt al științei și tehnologiilor noi, de înaltă productivitate. Pornind de la acesta, este necesar ca România să asigure dezvoltarea intensă a întregii activități științifice și tehnologice, preocuparea pentru crearea de noi tehnologii. Pe această cale se va asigura o bază trainică, din toate punctele de vedere, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism".
Acestui deziderat este chemat să-i dea viață Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pînă în 1990 și orientările principale pînă în anul 2000 - program ce va fi supus aprobării celui de al XII-lea Congres al P.C.R.. Prin obiectivele propuse, acest program asigură o orientare fermă a cercetării în direcțiile esențiale pentru progresul de ritm înalt al economiei naționale și al întregii societăți, pe baza afirmării tot mai puternice a revoluției tehnico-științifice.

5 comments:

yoz said...

auzi ma, cum putem si noi, muritorii de rand, sa dam de tine?

Bucuresti servicii said...

hmmm :::::. :) daaa HHHAAAAhaa

Mfloria Laiz said...

Reusable Plastic Cups are also available. Using the plastic material with excellent design is another good thing and they did it at a very cheap price.

chinezu' amuzat said...

Salut! Interesantă colecția de realizări.

M-am bucurat să găsesc și un obiectiv la care am lucrat (ca proaspăt angajat la IPA - Institutul de Proiectări pentru Automatizări) în anii 1977-1978: Sistemul EduCib coordonat din partea Facultății de energetică de regretatul profesor Ion Gheorghe Carabogdan, seful Catedrei Centrale și Rețele Electrice.

megatron said...

Super material! Bravo ca l-ai scanat.